Bỏ qua địa chỉ đầy đủ của một địa điểm, không nói cảm ơn, tự mua đồ hay gây sự chú ý,… là những điều cần bỏ ngay khi bạn…