Sinh viên du học thường muốn tích lũy kinh nghiệm thực tế của mình thông qua các công việc thực tập tại các doanh nghiệp. Đây là những cơ hội…