Vương quốc Anh sau quá trình lịch sử hình thành và phát triển của mình tới nay là sự tập hợp của 4 vùng lãnh thổ: nước Anh, Scotland, xứ…